Traditional

西巖翠屏閣

把酒孤亭半日留,西巖獨擅鶴山秋。
也知絕境終難賦,且喜閑身得縱遊。
鶻起危巢時磔磔,鹿鳴深澗暮呦呦。
人生適意方為樂,甲第朱門秖自囚。

Simplified

西岩翠屏阁

把酒孤亭半日留,西岩独擅鹤山秋。
也知绝境终难赋,且喜闲身得纵游。
鹘起危巢时磔磔,鹿鸣深涧暮呦呦。
人生适意方为乐,甲第朱门秖自囚。

Pronunciation

xī yán cuì píng gé

bǎ jiǔ gū tíng bàn rì liú , xī yán dú shàn hè shān qiū 。
yě zhī jué jìng zhōng nán fù , qiě xǐ xián shēn dé zòng yóu 。
gǔ qǐ wēi cháo shí zhé zhé , lù míng shēn jiàn mù yōu yōu 。
rén shēng shì yì fāng wéi lè , jiǎ dì zhū mén zhǐ zì qiú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.