Traditional

西江月 壽杜醉經左丞

有道實關消長,無心不異行藏。
問公獨樂醉經堂。
何似淩煙閣上。
畫戟清香宴寢,春風玉樹諸郎。
臺星明勛紫霞觴。
正與壽星相望。

Simplified

西江月 寿杜醉经左丞

有道实关消长,无心不异行藏。
问公独乐醉经堂。
何似凌烟阁上。
画戟清香宴寝,春风玉树诸郎。
台星明勋紫霞觞。
正与寿星相望。

Pronounciation

xī jiāng yuè shòu dù zuì jīng zuǒ chéng

yǒu dào shí guān xiāo cháng , wú xīn bù yì xíng cáng 。
wèn gōng dú lè zuì jīng táng 。
hé sì líng yān gé shàng 。
huà jǐ qīng xiāng yàn qǐn , chūn fēng yù shù zhū láng 。
tái xīng míng xūn zǐ xiá shāng 。
zhèng yǔ shòu xīng xiāng wàng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.