Traditional

西江月

梅好惟嫌淡佇,天教薄與胭脂。
真妃初出華清池。
酒入瓊姬半醉。
東閣詩情易動,高樓玉管休吹。
北人渾作杏花疑。
惟有青枝不似。

Simplified

西江月

梅好惟嫌淡伫,天教薄与胭脂。
真妃初出华清池。
酒入琼姬半醉。
东阁诗情易动,高楼玉管休吹。
北人浑作杏花疑。
惟有青枝不似。

Pronounciation

xī jiāng yuè

méi hǎo wéi xián dàn zhù , tiān jiào báo yǔ yān zhī 。
zhēn fēi chū chū huá qīng chí 。
jiǔ rù qióng jī bàn zuì 。
dōng gé shī qíng yì dòng , gāo lóu yù guǎn xiū chuī 。
běi rén hún zuò xìng huā yí 。
wéi yǒu qīng zhī bù sì 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.