Traditional

西湖留別

征途行色慘風煙,祖帳離聲咽管弦。
翠黛不須留五馬,皇恩隻許住三年。
綠藤陰下鋪歌席,紅藕花中泊妓船。
處處回頭盡堪戀,就中難別是湖邊。

Simplified

西湖留别

征途行色惨风烟,祖帐离声咽管弦。
翠黛不须留五马,皇恩只许住三年。
绿藤阴下铺歌席,红藕花中泊妓船。
处处回头尽堪恋,就中难别是湖边。

Pronunciation

xī hú liú bié

zhēng tú xíng sè cǎn fēng yān , zǔ zhàng lí shēng yān guǎn xián 。
cuì dài bù xū liú wǔ mǎ , huáng ēn zhī xǔ zhù sān nián 。
lǜ téng yīn xià pū gē xí , hóng ǒu huā zhōng bó jì chuán 。
chǔ chǔ huí tóu jìn kān liàn , jiù zhōng nán bié shì hú biān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.