Traditional

覽盧子蒙侍禦舊詩,多與微之唱和,感今傷昔

早聞元九詠君詩,恨與盧君相識遲。
今日逢君開舊卷,卷中多道贈微之。
相看掩淚情難說,別有傷心事豈知。
聞道鹹陽墳上樹,已抽三丈白楊枝。

Simplified

览卢子蒙侍御旧诗,多与微之唱和,感今伤昔

早闻元九咏君诗,恨与卢君相识迟。
今日逢君开旧卷,卷中多道赠微之。
相看掩泪情难说,别有伤心事岂知。
闻道咸阳坟上树,已抽三丈白杨枝。

Pronunciation

lǎn lú zǐ mēng shì yù jiù shī , duō yǔ wēi zhī chàng hé , gǎn jīn shāng xī

zǎo wén yuán jiǔ yǒng jūn shī , hèn yǔ lú jūn xiāng shí chí 。
jīn rì féng jūn kāi jiù juàn , juàn zhōng duō dào zèng wēi zhī 。
xiāng kàn yǎn lèi qíng nán shuō , bié yǒu shāng xīn shì qǐ zhī 。
wén dào xián yáng fén shàng shù , yǐ chōu sān zhàng bái yáng zhī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.