Traditional

詹仲信出示蔔居詩佳甚作二絕句謝之

十裏相望亦未遙,何由頻得慰無聊。
老來萬事慵開眼,獨喜詩盟不寂寥。

Simplified

詹仲信出示卜居诗佳甚作二绝句谢之

十里相望亦未遥,何由频得慰无聊。
老来万事慵开眼,独喜诗盟不寂寥。

Pronunciation

zhān zhòng xìn chū shì bǔ jū shī jiā shèn zuò èr jué jù xiè zhī

shí lǐ xiāng wàng yì wèi yáo , hé yóu pín dé wèi wú liáo 。
lǎo lái wàn shì yōng kāi yǎn , dú xǐ shī méng bù jì liáo 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.