Traditional

訴衷情

常時黃色見眉間。
松桂我同攀。
每言天上辛苦,不肯餌金丹。
憐水靜,愛雲閑。
便忘還。
高歌一曲,巖谷迤邐,宛似商山。

Simplified

诉衷情

常时黄色见眉间。
松桂我同攀。
每言天上辛苦,不肯饵金丹。
怜水静,爱云闲。
便忘还。
高歌一曲,岩谷迤逦,宛似商山。

Pronounciation

sù zhōng qíng

cháng shí huáng sè jiàn méi jiān 。
sōng guì wǒ tóng pān 。
měi yán tiān shàng xīn kǔ , bù kěn ěr jīn dān 。
lián shuǐ jìng , ài yún xián 。
biàn wàng huán 。
gāo gē yī qū , yán gǔ yǐ lǐ , wǎn sì shāng shān 。

Rate this poem: 

Become a Patron!

Reviews

No reviews yet.