Traditional

詩一首

上重支三枕,趺寒踏兩裘。
悠悠煎藥水,常照夜深愁。

Simplified

诗一首

上重支三枕,趺寒踏两裘。
悠悠煎藥水,常照夜深愁。

Pronunciation

shī yī shǒu

shàng zhòng zhī sān zhěn , fū hán tà liǎng qiú 。
yōu yōu jiān yào shuǐ , cháng zhào yè shēn chóu 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.