Traditional

讀書

兩眼欲讀天下書,力雖不迨誌有余。
千載欲追聖人徒,慷慨自信寧免愚?
置書不讀談虛無,誰其始為此創疽?
古時澤被禽與魚,博施所以為唐虞。
正使老釋信不誣,為我未免近楊朱。
高軒大旆塞路衢,臺閣尊顯來於於,安得禹臯日陳謨,沾濡四表無焦枯,坐令事業見真儒,老農不恨老耕鉏。

Simplified

读书

两眼欲读天下书,力虽不迨志有余。
千载欲追圣人徒,慷慨自信宁免愚?
置书不读谈虚无,谁其始为此创疽?
古时泽被禽与鱼,博施所以为唐虞。
正使老释信不诬,为我未免近杨朱。
高轩大旆塞路衢,台阁尊显来于于,安得禹皋日陈谟,沾濡四表无焦枯,坐令事业见真儒,老农不恨老耕鉏。

Pronunciation

dú shū

liǎng yǎn yù dú tiān xià shū , lì suī bù dài zhì yǒu yú 。
qiān zài yù zhuī shèng rén tú , kāng kǎi zì xìn níng miǎn yú ?
zhì shū bù dú tán xū wú , shuí qí shǐ wéi cǐ chuàng jū ?
gǔ shí zé bèi qín yǔ yú , bó shī suǒ yǐ wéi táng yú 。
zhèng shǐ lǎo shì xìn bù wū , wéi wǒ wèi miǎn jìn yáng zhū 。
gāo xuān dà pèi sāi lù qú , tái gé zūn xiǎn lái yú yú , ān dé yǔ gāo rì chén mó , zhān rú sì biǎo wú jiāo kū , zuò líng shì yè jiàn zhēn rú , lǎo nóng bù hèn lǎo gēng chú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.