Traditional

讀呂舍人詩追次其韻

道士成金丹,青雲可接翼;小夫豈知此,危坐學數息。
如持一畚上,自謂河可塞。
生不遇碩師,幾何不自賊。

Simplified

读吕舍人诗追次其韵

道士成金丹,青云可接翼;小夫岂知此,危坐学数息。
如持一畚上,自谓河可塞。
生不遇硕师,几何不自贼。

Pronunciation

dú lǚ shè rén shī zhuī cì qí yùn

dào shì chéng jīn dān , qīng yún kě jiē yì û xiǎo fū qǐ zhī cǐ , wēi zuò xué shù xī 。
rú chí yī běn shàng , zì wèi hé kě sāi 。
shēng bù yù shuò shī , jī hé bù zì zéi 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.