Traditional

讀蘇叔黨汝州北山雜詩次其韻

德孫秀眉宇,慨然修初服;枯腸貯詩書,十飯九不肉。
成童將覓舉,想見袍立鵠。
先澤儻未衰,豈無五秉粟。
汝能記吾言,並以告阿福,閉門勿雜交,一經萬事足。

Simplified

读苏叔党汝州北山杂诗次其韵

德孙秀眉宇,慨然修初服;枯肠贮诗书,十饭九不肉。
成童将觅举,想见袍立鹄。
先泽傥未衰,岂无五秉粟。
汝能记吾言,并以告阿福,闭门勿杂交,一经万事足。

Pronunciation

dú sū shū dǎng rǔ zhōu běi shān zá shī cì qí yùn

dé sūn xiù méi yǔ , kǎi rán xiū chū fú û kū cháng zhù shī shū , shí fàn jiǔ bù ròu 。
chéng tóng jiāng mì jǔ , xiǎng jiàn páo lì hú 。
xiān zé tǎng wèi shuāi , qǐ wú wǔ bǐng sù 。
rǔ néng jì wú yán , bìng yǐ gào ā fú , bì mén wù zá jiāo , yī jīng wàn shì zú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.