Traditional

謝張時可通判贈詩編

聖朝中興六十年,君家文武何聯翩!
先王劍履冠麟閣,後嗣簪橐陪甘泉。
流傳到君愈卓犖,投我千篇皆傑作。
未分玉帳萬貔貅,且擅詩人一丘壑。
爾來士氣日靡靡,文章光焰伏不起。
君今已似驥千雲,更看他年鯤擊水。

Simplified

谢张时可通判赠诗编

圣朝中兴六十年,君家文武何联翩!
先王剑履冠麟阁,後嗣簪橐陪甘泉。
流传到君愈卓荦,投我千篇皆杰作。
未分玉帐万貔貅,且擅诗人一丘壑。
尔来士气日靡靡,文章光焰伏不起。
君今已似骥千云,更看他年鲲击水。

Pronunciation

xiè zhāng shí kě tōng pàn zèng shī biān

shèng zhāo zhōng xīng liù shí nián , jūn jiā wén wǔ hé lián piān !
xiān wáng jiàn lǚ guān lín gé , hòu sì zān tuó péi gān quán 。
liú chuán dào jūn yù zhuó luò , tóu wǒ qiān piān jiē jié zuò 。
wèi fēn yù zhàng wàn pí xiū , qiě shàn shī rén yī qiū hè 。
ěr lái shì qì rì mí mí , wén zhāng guāng yàn fú bù qǐ 。
jūn jīn yǐ sì jì qiān yún , gēng kàn tā nián kūn jī shuǐ 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.