Traditional

貧嘆

貧到今年極,蕭然四壁家。
弊袍生蟣虱,粗飯雜泥沙。
浩浩乾坤大,茫茫歲月賒。
故鄉煙水窟,別擬蔔生涯。

Simplified

贫叹

贫到今年极,萧然四壁家。
弊袍生虮虱,粗饭杂泥沙。
浩浩乾坤大,茫茫岁月赊。
故乡烟水窟,别拟卜生涯。

Pronunciation

pín tàn

pín dào jīn nián jí , xiāo rán sì bì jiā 。
bì páo shēng jǐ shī , cū fàn zá ní shā 。
hào hào qián kūn dà , máng máng suì yuè shē 。
gù xiāng yān shuǐ kū , bié nǐ bǔ shēng yá 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.