Traditional

貧甚戲作絕句

處窮上策更誰如,日晏猶眠為腹虛。
尚闕鄰僧分供米,敢煩地主送園蔬。

Simplified

贫甚戏作绝句

处穷上策更谁如,日晏犹眠为腹虚。
尚阙邻僧分供米,敢烦地主送园蔬。

Pronunciation

pín shèn xì zuò jué jù

chǔ qióng shàng cè gēng shuí rú , rì yàn yóu mián wéi fù xū 。
shàng què lín sēng fēn gōng mǐ , gǎn fán dì zhǔ sòng yuán shū 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.