Traditional

賀新郎

思遠樓前路。
望平堤,十裏湖光,畫船無數。
綠蓋盈盈紅粉面,葉底荷花解語。
鬥巧結,同心雙縷。
尚有經年離別恨,一絲絲,總是相思處。
相見也,又重午。
清江舊事傳荊楚。
嘆人情,千載如新,尚沈菇黍。
且盡尊前今日醉,誰肯獨醒吊古。
泛幾盞,菖蒲綠醑。
兩兩龍舟爭競渡,奈珠簾,暮卷西山雨。
看未足,怎歸去。

Simplified

贺新郎

思远楼前路。
望平堤,十里湖光,画船无数。
绿盖盈盈红粉面,叶底荷花解语。
斗巧结,同心双缕。
尚有经年离别恨,一丝丝,总是相思处。
相见也,又重午。
清江旧事传荆楚。
叹人情,千载如新,尚沈菰黍。
且尽尊前今日醉,谁肯独醒吊古。
泛几盏,菖蒲绿醑。
两两龙舟争竞渡,奈珠帘,暮卷西山雨。
看未足,怎归去。

Pronunciation

hè xīn láng

sī yuǎn lóu qián lù 。
wàng píng dī , shí lǐ hú guāng , huà chuán wú shù 。
lǜ gài yíng yíng hóng fěn miàn , yè dǐ hé huā jiě yǔ 。
dǒu qiǎo jié , tóng xīn shuāng lǚ 。
shàng yǒu jīng nián lí bié hèn , yī sī sī , zǒng shì xiāng sī chǔ 。
xiāng jiàn yě , yòu zhòng wǔ 。
qīng jiāng jiù shì chuán jīng chǔ 。
tàn rén qíng , qiān zài rú xīn , shàng shěn gū shǔ 。
qiě jìn zūn qián jīn rì zuì , shuí kěn dú xǐng diào gǔ 。
fàn jī zhǎn , chāng pú lǜ xǔ 。
liǎng liǎng lóng zhōu zhēng jìng dù , nài zhū lián , mù juàn xī shān yǔ 。
kàn wèi zú , zěn guī qù 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.