Traditional

賦得烏夜啼

城上歸時晚,庭前宿處危。
月明無葉樹,霜滑有風枝。
啼澀饑喉咽,飛低凍翅垂。
畫堂鸚鵡鳥,冷暖不相知。

Simplified

赋得乌夜啼

城上归时晚,庭前宿处危。
月明无叶树,霜滑有风枝。
啼涩饥喉咽,飞低冻翅垂。
画堂鹦鹉鸟,冷暖不相知。

Pronunciation

fù dé wū yè tí

chéng shàng guī shí wǎn , tíng qián sù chǔ wēi 。
yuè míng wú yè shù , shuāng huá yǒu fēng zhī 。
tí sè jī hóu yān , fēi dī dòng chì chuí 。
huà táng yīng wǔ niǎo , lěng nuǎn bù xiāng zhī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.