Traditional

賦得邊城角

邊角兩三枝,霜天隴上兒。
望鄉相並立,向月一時吹。
戰馬頭皆舉,征人手盡垂。
嗚嗚三奏罷,城上展旌旗。

Simplified

赋得边城角

边角两三枝,霜天陇上儿。
望乡相并立,向月一时吹。
战马头皆举,征人手尽垂。
呜呜三奏罢,城上展旌旗。

Pronunciation

fù dé biān chéng jiǎo

biān jiǎo liǎng sān zhī , shuāng tiān lǒng shàng ér 。
wàng xiāng xiāng bìng lì , xiàng yuè yī shí chuī 。
zhàn mǎ tóu jiē jǔ , zhēng rén shǒu jìn chuí 。
wū wū sān zòu bà , chéng shàng zhǎn jīng qí 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.