Traditional

贈峨嵋山彈琴李處士

峨嵋山下能琴客,似醉似狂人不測。
何須見我眼偏青,未見我身頭已白。
茫茫四海本無家,一片愁雲飏秋碧。
壺中醉臥日月明,世上長遊天地窄。
晉朝叔夜舊相知,蜀郡文君小來識。
後生常建彼何人,贈我篇章苦雕刻。
名卿名相盡知音,遇酒遇琴無間隔。
如今世亂獨翛然,天外鴻飛招不得。
余今正泣楊朱淚,八月邊城風刮地。
霓旌絳旆忽相尋,為我尊前橫綠綺。
一彈猛雨隨手來,再彈白雪連天起。
淒淒清清松上風,咽咽幽幽隴頭水。
吟蜂繞樹去不來,別鶴引雛飛又止。
錦麟不動惟側頭,白馬仰聽空豎耳。
廣陵故事無人知,古人不說今人疑。
子期子野俱不見,烏啼鬼哭空傷悲。
坐中詞客悄無語,簾外月華庭欲午。
為君吟作聽琴歌,為我留名系仙譜。

Simplified

赠峨嵋山弹琴李处士

峨嵋山下能琴客,似醉似狂人不测。
何须见我眼偏青,未见我身头已白。
茫茫四海本无家,一片愁云飏秋碧。
壶中醉卧日月明,世上长游天地窄。
晋朝叔夜旧相知,蜀郡文君小来识。
后生常建彼何人,赠我篇章苦雕刻。
名卿名相尽知音,遇酒遇琴无间隔。
如今世乱独翛然,天外鸿飞招不得。
余今正泣杨朱泪,八月边城风刮地。
霓旌绛旆忽相寻,为我尊前横绿绮。
一弹猛雨随手来,再弹白雪连天起。
凄凄清清松上风,咽咽幽幽陇头水。
吟蜂绕树去不来,别鹤引雏飞又止。
锦麟不动惟侧头,白马仰听空竖耳。
广陵故事无人知,古人不说今人疑。
子期子野俱不见,乌啼鬼哭空伤悲。
坐中词客悄无语,帘外月华庭欲午。
为君吟作听琴歌,为我留名系仙谱。

Pronunciation

zèng é méi shān dàn qín lǐ chǔ shì

é méi shān xià néng qín kè , sì zuì sì kuáng rén bù cè 。
hé xū jiàn wǒ yǎn piān qīng , wèi jiàn wǒ shēn tóu yǐ bái 。
máng máng sì hǎi běn wú jiā , yī piàn chóu yún yáng qiū bì 。
hú zhōng zuì wò rì yuè míng , shì shàng cháng yóu tiān dì zhǎi 。
jìn zhāo shū yè jiù xiāng zhī , shǔ jùn wén jūn xiǎo lái shí 。
hòu shēng cháng jiàn bǐ hé rén , zèng wǒ piān zhāng kǔ diāo kè 。
míng qīng míng xiāng jìn zhī yīn , yù jiǔ yù qín wú jiān gé 。
rú jīn shì luàn dú xiāo rán , tiān wài hóng fēi zhāo bù dé 。
yú jīn zhèng qì yáng zhū lèi , bā yuè biān chéng fēng guā dì 。
ní jīng jiàng pèi hū xiāng xún , wéi wǒ zūn qián héng lǜ qǐ 。
yī dàn měng yǔ suí shǒu lái , zài dàn bái xuě lián tiān qǐ 。
qī qī qīng qīng sōng shàng fēng , yān yān yōu yōu lǒng tóu shuǐ 。
yín fēng rào shù qù bù lái , bié hè yǐn chú fēi yòu zhǐ 。
jǐn lín bù dòng wéi cè tóu , bái mǎ yǎng tīng kōng shù ěr 。
guǎng líng gù shì wú rén zhī , gǔ rén bù shuō jīn rén yí 。
zǐ qī zǐ yě jù bù jiàn , wū tí guǐ kū kōng shāng bēi 。
zuò zhōng cí kè qiǎo wú yǔ , lián wài yuè huá tíng yù wǔ 。
wéi jūn yín zuò tīng qín gē , wéi wǒ liú míng xì xiān pǔ 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.