Traditional

贈楊使君

曾嗟放逐同巴峽,且喜歸還會洛陽。
時命到來須作用,功名未立莫思量。
銀銜叱撥欺風雪,金屑琵琶費酒漿。
更待城東桃李發,共君沈醉兩三場。

Simplified

赠杨使君

曾嗟放逐同巴峡,且喜归还会洛阳。
时命到来须作用,功名未立莫思量。
银衔叱拨欺风雪,金屑琵琶费酒浆。
更待城东桃李发,共君沉醉两三场。

Pronunciation

zèng yáng shǐ jūn

zēng jiē fàng zhú tóng bā xiá , qiě xǐ guī huán huì luò yáng 。
shí mìng dào lái xū zuò yòng , gōng míng wèi lì mò sī liáng 。
yín xián chì bō qī fēng xuě , jīn xiè pí pá fèi jiǔ jiāng 。
gēng dài chéng dōng táo lǐ fā , gòng jūn chén zuì liǎng sān cháng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.