Traditional

贈言

捧籝獻千金,彼金何足道。
臨觴贈一言,此言真可寶。
流光我已晚,適意君不早。
況君春風面,柔促如芳草。
二十方長成,三十向衰老。
鏡中桃李色,不得十年好。
胡為坐脈脈,不肯傾懷抱。

Simplified

赠言

捧籝献千金,彼金何足道。
临觞赠一言,此言真可宝。
流光我已晚,适意君不早。
况君春风面,柔促如芳草。
二十方长成,三十向衰老。
镜中桃李色,不得十年好。
胡为坐脉脉,不肯倾怀抱。

Pronunciation

zèng yán

pěng yíng xiàn qiān jīn , bǐ jīn hé zú dào 。
lín shāng zèng yī yán , cǐ yán zhēn kě bǎo 。
liú guāng wǒ yǐ wǎn , shì yì jūn bù zǎo 。
kuàng jūn chūn fēng miàn , róu cù rú fāng cǎo 。
èr shí fāng cháng chéng , sān shí xiàng shuāi lǎo 。
jìng zhōng táo lǐ sè , bù dé shí nián hǎo 。
hú wéi zuò mài mài , bù kěn qīng huái bào 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.