Traditional

贈鄭尹

府池東北舊亭臺,久別長思醉一回。
但請主人空掃地,自攜杯酒管弦來。

Simplified

赠郑尹

府池东北旧亭台,久别长思醉一回。
但请主人空扫地,自携杯酒管弦来。

Pronunciation

zèng zhèng yǐn

fǔ chí dōng běi jiù tíng tái , jiǔ bié cháng sī zuì yī huí 。
dàn qǐng zhǔ rén kōng sǎo dì , zì xié bēi jiǔ guǎn xián lái 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.