Traditional

路傍墓

石馬雙雙當古樹,不知何代公侯墓。
墓前靡靡春草深,唯有行人看碑路。

Simplified

路傍墓

石马双双当古树,不知何代公侯墓。
墓前靡靡春草深,唯有行人看碑路。

Pronounciation

lù bàng mù

shí mǎ shuāng shuāng dāng gǔ shù , bù zhī hé dài gōng hóu mù 。
mù qián mí mí chūn cǎo shēn , wéi yǒu xíng rén kàn bēi lù 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.