Traditional

踏莎行

雨霽風光,春分天氣。
千花百卉爭明媚。
畫梁新燕一雙雙,玉籠鸚鵡愁孤睡。
薜荔依墻,莓苔滿地。
青樓幾處歌聲麗。
驀然舊事心上來,無言斂皺眉山翠。

Simplified

踏莎行

雨霁风光,春分天气。
千花百卉争明媚。
画梁新燕一双双,玉笼鹦鹉愁孤睡。
薜荔依墙,莓苔满地。
青楼几处歌声丽。
蓦然旧事心上来,无言敛皱眉山翠。

Pronunciation

tà suō xíng

yǔ jì fēng guāng , chūn fēn tiān qì 。
qiān huā bǎi huì zhēng míng mèi 。
huà liáng xīn yàn yī shuāng shuāng , yù lóng yīng wǔ chóu gū shuì 。
bì lì yī qiáng , méi tái mǎn dì 。
qīng lóu jī chǔ gē shēng lì 。
mò rán jiù shì xīn shàng lái , wú yán liǎn zhòu méi shān cuì 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.