Traditional

踏莎行

碧蘚回廊,綠楊深院。
偷期夜入簾猶卷。
照人無奈月華明,潛身卻恨花深淺。
密約如沈,前歡未便。
看看擲盡金壺箭。
闌幹敲遍不應人,分明簾下聞裁剪。

Simplified

踏莎行

碧藓回廊,绿杨深院。
偷期夜入帘犹卷。
照人无奈月华明,潜身却恨花深浅。
密约如沈,前欢未便。
看看掷尽金壶箭。
阑干敲遍不应人,分明帘下闻裁剪。

Pronunciation

tà suō xíng

bì xiǎn huí láng , lǜ yáng shēn yuàn 。
tōu qī yè rù lián yóu juàn 。
zhào rén wú nài yuè huá míng , qián shēn què hèn huā shēn qiǎn 。
mì yuē rú shěn , qián huān wèi biàn 。
kàn kàn zhì jìn jīn hú jiàn 。
lán gān qiāo biàn bù yīng rén , fēn míng lián xià wén cái jiǎn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.