Traditional

過六和塔前江亭小憩

斷岸孤亭日暮時,欄邊聊試葛巾欹。
偶觀掛席乘潮快,便覺懸車納祿遲。
痛飲相如無奈渴,清言叔寶不勝羸。
年來親友雕零盡,惟有江山是舊知。

Simplified

过六和塔前江亭小憩

断岸孤亭日暮时,栏边聊试葛巾欹。
偶观挂席乘潮快,便觉悬车纳禄迟。
痛饮相如无奈渴,清言叔宝不胜羸。
年来亲友凋零尽,惟有江山是旧知。

Pronunciation

guò liù hé tǎ qián jiāng tíng xiǎo qì

duàn àn gū tíng rì mù shí , lán biān liáo shì gé jīn qī 。
ǒu guān guà xí chéng cháo kuài , biàn jué xuán chē nà lù chí 。
tòng yǐn xiāng rú wú nài kě , qīng yán shū bǎo bù shèng léi 。
nián lái qīn yǒu diāo líng jìn , wéi yǒu jiāng shān shì jiù zhī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.