Traditional

過村店有感

細篾絡丹柿,枯籬懸碧花。
炊煙生旅竈,野水漱寒沙。
棲鳥爭投樹,歸牛自識家。
恍然遊蜀路,搔首憶天涯。

Simplified

过村店有感

细篾络丹柿,枯篱悬碧花。
炊烟生旅灶,野水漱寒沙。
栖鸟争投树,归牛自识家。
恍然游蜀路,搔首忆天涯。

Pronunciation

guò cūn diàn yǒu gǎn

xì miè luò dān shì , kū lí xuán bì huā 。
chuī yān shēng lǚ zào , yě shuǐ shù hán shā 。
qī niǎo zhēng tóu shù , guī niú zì shí jiā 。
huǎng rán yóu shǔ lù , sāo shǒu yì tiān yá 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.