Traditional

過靈石三峰

曉日曈曨雪未殘,三峰傑立插雲間。
老夫合是征西將,胸次先收一華山。

Simplified

过灵石三峰

晓日曈曨雪未残,三峰杰立插云间。
老夫合是征西将,胸次先收一华山。

Pronunciation

guò líng shí sān fēng

xiǎo rì tóng lóng xuě wèi cán , sān fēng jié lì chā yún jiān 。
lǎo fū hé shì zhēng xī jiāng , xiōng cì xiān shōu yī huá shān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.