Traditional

過鄰家

病去詩情動,寒深酒戒開。
兒孫扶每出,鄰裏喚還來。
雲重時飛雪,春遲未見梅。
山園多芋栗,夜話且燔煨。

Simplified

过邻家

病去诗情动,寒深酒戒开。
儿孙扶每出,邻里唤还来。
云重时飞雪,春迟未见梅。
山园多芋栗,夜话且燔煨。

Pronunciation

guò lín jiā

bìng qù shī qíng dòng , hán shēn jiǔ jiè kāi 。
ér sūn fú měi chū , lín lǐ huàn huán lái 。
yún zhòng shí fēi xuě , chūn chí wèi jiàn méi 。
shān yuán duō yù lì , yè huà qiě fán wēi 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.