Traditional

連理枝

主家連理木,昨夜一枝零。
野藤沿別樹,相托萬年青。

Simplified

连理枝

主家连理木,昨夜一枝零。
野藤沿别树,相托万年青。

Pronunciation

lián lǐ zhī

zhǔ jiā lián lǐ mù , zuó yè yī zhī líng 。
yě téng yán bié shù , xiāng tuō wàn nián qīng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.