Traditional

追和晦庵先生十梅韻

一陽未噓枯,霜木醉夢裏。
照眼忽橫枝,令我折屐喜。

Simplified

追和晦庵先生十梅韵

一阳未嘘枯,霜木醉梦里。
照眼忽横枝,令我折屐喜。

Pronunciation

zhuī hé huì ān xiān shēng shí méi yùn

yī yáng wèi xū kū , shuāng mù zuì mèng lǐ 。
zhào yǎn hū héng zhī , líng wǒ zhē jī xǐ 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.