Traditional

追憶征西幕中舊事

小獵南山雪未消,繡旗斜卷玉驄驕。
不如意事常千萬,空想先鋒宿渭橋。

Simplified

追忆征西幕中旧事

小猎南山雪未消,绣旗斜卷玉骢骄。
不如意事常千万,空想先锋宿渭桥。

Pronunciation

zhuī yì zhēng xī mù zhōng jiù shì

xiǎo liè nán shān xuě wèi xiāo , xiù qí xié juàn yù cōng jiāo 。
bù rú yì shì cháng qiān wàn , kōng xiǎng xiān fēng sù wèi qiáo 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.