Traditional

追感往事

諸公可嘆善謀身,誤國當時豈一秦。
不望夷吾出江左,新亭對泣亦無人!

Simplified

追感往事

诸公可叹善谋身,误国当时岂一秦。
不望夷吾出江左,新亭对泣亦无人!

Pronunciation

zhuī gǎn wǎng shì

zhū gōng kě tàn shàn móu shēn , wù guó dāng shí qǐ yī qín 。
bù wàng yí wú chū jiāng zuǒ , xīn tíng duì qì yì wú rén !

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.