Traditional

送嚴大夫赴桂州

地壓坤方重,官兼憲府雄。
桂林無瘴氣,柏署有清風。
山水衙門外,旌旗艛艓中。
大夫應絕席,詩酒與誰同?

Simplified

送严大夫赴桂州

地压坤方重,官兼宪府雄。
桂林无瘴气,柏署有清风。
山水衙门外,旌旗艛艓中。
大夫应绝席,诗酒与谁同?

Pronunciation

sòng yán dà fū fù guì zhōu

dì yā kūn fāng zhòng , guān jiān xiàn fǔ xióng 。
guì lín wú zhàng qì , bǎi shǔ yǒu qīng fēng 。
shān shuǐ yá mén wài , jīng qí lóu dié zhōng 。
dà fū yīng jué xí , shī jiǔ yǔ shuí tóng ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.