Traditional

送令狐相公赴太原

六纛雙旌萬鐵衣,並汾舊路滿光輝。
青衫書記何年去,紅旆將軍昨日歸。
[藩鎮例驅紅旆]詩作馬蹄隨筆走,獵酣鷹翅伴觥飛。
北都莫作多時計,再為蒼生入紫微。

Simplified

送令狐相公赴太原

六纛双旌万铁衣,并汾旧路满光辉。
青衫书记何年去,红旆将军昨日归。
[藩镇例驱红旆]诗作马蹄随笔走,猎酣鹰翅伴觥飞。
北都莫作多时计,再为苍生入紫微。

Pronunciation

sòng líng hú xiāng gōng fù tài yuán

liù dào shuāng jīng wàn tiě yī , bìng fén jiù lù mǎn guāng huī 。
qīng shān shū jì hé nián qù , hóng pèi jiāng jūn zuó rì guī 。
[ fān zhèn lì qū hóng pèi ] shī zuò mǎ tí suí bǐ zǒu , liè hān yīng chì bàn gōng fēi 。
běi dū mò zuò duō shí jì , zài wéi cāng shēng rù zǐ wēi 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.