Traditional

送馮舍人閣老往襄陽

紫微閣底送君回,第二廳簾下不開。
莫戀漢南風景好,峴山花盡早歸來。

Simplified

送冯舍人阁老往襄阳

紫微阁底送君回,第二厅帘下不开。
莫恋汉南风景好,岘山花尽早归来。

Pronunciation

sòng féng shè rén gé lǎo wǎng xiāng yáng

zǐ wēi gé dǐ sòng jūn huí , dì èr tīng lián xià bù kāi 。
mò liàn hàn nán fēng jǐng hǎo , xiàn shān huā jìn zǎo guī lái 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.