Traditional

送劉戒之東歸

去國三年恨未平,東城況復送君行。
難憑魂夢尋言笑,空向除書見姓名。
殘日半竿斜谷路,西風萬裏玉關情。
蘭臺粉署朝回晚,肯記麤官數寄聲?

Simplified

送刘戒之东归

去国三年恨未平,东城况复送君行。
难凭魂梦寻言笑,空向除书见姓名。
残日半竿斜谷路,西风万里玉关情。
兰台粉署朝回晚,肯记麤官数寄声?

Pronunciation

sòng liú jiè zhī dōng guī

qù guó sān nián hèn wèi píng , dōng chéng kuàng fù sòng jūn xíng 。
nán píng hún mèng xún yán xiào , kōng xiàng chú shū jiàn xìng míng 。
cán rì bàn gān xié gǔ lù , xī fēng wàn lǐ yù guān qíng 。
lán tái fěn shǔ zhāo huí wǎn , kěn jì cū guān shù jì shēng ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.