Traditional

送唐別駕赴郢州

莫嘆辭家遠,方看佐郡榮。
長林通楚塞,高嶺見秦城。
雪向峣關下,人從郢路迎。
翩翩駿馬去,自是少年行。

Simplified

送唐别驾赴郢州

莫叹辞家远,方看佐郡荣。
长林通楚塞,高岭见秦城。
雪向峣关下,人从郢路迎。
翩翩骏马去,自是少年行。

Pronunciation

sòng táng bié jià fù yǐng zhōu

mò tàn cí jiā yuǎn , fāng kàn zuǒ jùn róng 。
cháng lín tōng chǔ sāi , gāo lǐng jiàn qín chéng 。
xuě xiàng yáo guān xià , rén cóng yǐng lù yíng 。
piān piān jùn mǎ qù , zì shì shǎo nián xíng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.