Traditional

送客往湘江

識君年已老,孤棹向瀟湘。
素發臨高鏡,清晨入遠鄉。
三山分夏口,五兩映涔陽。
更逐巴東客,南行淚幾行。

Simplified

送客往湘江

识君年已老,孤棹向潇湘。
素发临高镜,清晨入远乡。
三山分夏口,五两映涔阳。
更逐巴东客,南行泪几行。

Pronounciation

sòng kè wǎng xiāng jiāng

shí jūn nián yǐ lǎo , gū zhào xiàng xiāo xiāng 。
sù fā lín gāo jìng , qīng chén rù yuǎn xiāng 。
sān shān fēn xià kǒu , wǔ liǎng yìng cén yáng 。
gēng zhú bā dōng kè , nán xíng lèi jī xíng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.