Traditional

送康判官往新安賦得江路西南永(一作劉長卿

不向新安去,那知江路長。
猿聲比廬霍,水色勝瀟湘。
驛樹收殘雨,漁家帶夕陽。
何須愁旅泊,使者有輝光。

Simplified

送康判官往新安赋得江路西南永(一作刘长卿

不向新安去,那知江路长。
猿声比庐霍,水色胜潇湘。
驿树收残雨,渔家带夕阳。
何须愁旅泊,使者有辉光。

Pronunciation

sòng kāng pàn guān wǎng xīn ān fù dé jiāng lù xī nán yǒng ( yī zuò liú cháng qīng

bù xiàng xīn ān qù , nà zhī jiāng lù cháng 。
yuán shēng bǐ lú huò , shuǐ sè shèng xiāo xiāng 。
yì shù shōu cán yǔ , yú jiā dài xī yáng 。
hé xū chóu lǚ bó , shǐ zhě yǒu huī guāng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.