Traditional

送張十八歸桐廬

歸人乘野艇,帶月過江村。
正落寒潮水,相隨夜到門。

Simplified

送张十八归桐庐

归人乘野艇,带月过江村。
正落寒潮水,相随夜到门。

Pronunciation

sòng zhāng shí bā guī tóng lú

guī rén chéng yě tǐng , dài yuè guò jiāng cūn 。
zhèng luò hán cháo shuǐ , xiāng suí yè dào mén 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.