Traditional

送徐州高仆射赴鎮

大紅旆引碧幢旌,新拜將軍指點行。
戰將易求何足貴,書生難得始堪榮。
離筵歌舞花叢散,候騎刀槍雪隊迎。
應笑蹉跎白頭尹,風塵唯管洛陽城。

Simplified

送徐州高仆射赴镇

大红旆引碧幢旌,新拜将军指点行。
战将易求何足贵,书生难得始堪荣。
离筵歌舞花丛散,候骑刀枪雪队迎。
应笑蹉跎白头尹,风尘唯管洛阳城。

Pronunciation

sòng xú zhōu gāo pū shè fù zhèn

dà hóng pèi yǐn bì chuáng jīng , xīn bài jiāng jūn zhǐ diǎn xíng 。
zhàn jiāng yì qiú hé zú guì , shū shēng nán dé shǐ kān róng 。
lí yán gē wǔ huā cóng sàn , hòu qí dāo qiāng xuě duì yíng 。
yīng xiào cuō tuó bái tóu yǐn , fēng chén wéi guǎn luò yáng chéng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.