Traditional

送惠法師遊天臺,因懷智大師故居

翠屏瀑水知何在,鳥道猿啼過幾重。
落日獨搖金策去,深山誰向石橋逢。
定攀巖下叢生桂,欲買雲中若個峰。
憶想東林禪誦處,寂寥惟聽舊時鐘。

Simplified

送惠法师游天台,因怀智大师故居

翠屏瀑水知何在,鸟道猿啼过几重。
落日独摇金策去,深山谁向石桥逢。
定攀岩下丛生桂,欲买云中若个峰。
忆想东林禅诵处,寂寥惟听旧时钟。

Pronunciation

sòng huì fǎ shī yóu tiān tái , yīn huái zhì dà shī gù jū

cuì píng pù shuǐ zhī hé zài , niǎo dào yuán tí guò jī zhòng 。
luò rì dú yáo jīn cè qù , shēn shān shuí xiàng shí qiáo féng 。
dìng pān yán xià cóng shēng guì , yù mǎi yún zhōng ruò gè fēng 。
yì xiǎng dōng lín chán sòng chǔ , jì liáo wéi tīng jiù shí zhōng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.