Traditional

送敏中歸豳寧幕

六十衰翁兒女悲,傍人應笑爾應知。
弟兄垂老相逢日,杯酒臨歡欲散時。
前路加餐須努力,今宵盡醉莫推辭。
司徒知我難為別,直過秋歸未訝遲。

Simplified

送敏中归豳宁幕

六十衰翁儿女悲,傍人应笑尔应知。
弟兄垂老相逢日,杯酒临欢欲散时。
前路加餐须努力,今宵尽醉莫推辞。
司徒知我难为别,直过秋归未讶迟。

Pronunciation

sòng mǐn zhōng guī bīn níng mù

liù shí shuāi wēng ér nǚ bēi , bàng rén yīng xiào ěr yīng zhī 。
dì xiōng chuí lǎo xiāng féng rì , bēi jiǔ lín huān yù sàn shí 。
qián lù jiā cān xū nǔ lì , jīn xiāo jìn zuì mò tuī cí 。
sī tú zhī wǒ nán wéi bié , zhí guò qiū guī wèi yà chí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.