Traditional

送朱逸人

時人多不見,出入五湖間。
寄酒全吾道,移家愛遠山。
更看秋草暮,欲共白雲還。
雖在風塵裏,陶潛身自閑。

Simplified

送朱逸人

时人多不见,出入五湖间。
寄酒全吾道,移家爱远山。
更看秋草暮,欲共白云还。
虽在风尘里,陶潜身自闲。

Pronunciation

sòng zhū yì rén

shí rén duō bù jiàn , chū rù wǔ hú jiān 。
jì jiǔ quán wú dào , yí jiā ài yuǎn shān 。
gēng kàn qiū cǎo mù , yù gòng bái yún huán 。
suī zài fēng chén lǐ , táo qián shēn zì xián 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.