Traditional

送李山人還

從來無檢束,隻欲老煙霞。
雞犬聲相應,深山有幾家。

Simplified

送李山人还

从来无检束,只欲老烟霞。
鸡犬声相应,深山有几家。

Pronunciation

sòng lǐ shān rén huán

cóng lái wú jiǎn shù , zhī yù lǎo yān xiá 。
jī quǎn shēng xiāng yīng , shēn shān yǒu jī jiā 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.