Traditional

送李秘書卻赴南中

卻到番禺日,應傷昔所依。
炎洲百口住,故國幾人歸。
路識梅花在,家存棣萼稀。
獨逢回雁去,猶作舊行飛。

Simplified

送李秘书却赴南中

却到番禺日,应伤昔所依。
炎洲百口住,故国几人归。
路识梅花在,家存棣萼稀。
独逢回雁去,犹作旧行飞。

Pronunciation

sòng lǐ mì shū què fù nán zhōng

què dào fān yú rì , yīng shāng xī suǒ yī 。
yán zhōu bǎi kǒu zhù , gù guó jī rén guī 。
lù shí méi huā zài , jiā cún dì è xī 。
dú féng huí yàn qù , yóu zuò jiù xíng fēi 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.