Traditional

送傑上人歸成都

錦城一別鬢成絲,今日山陰送傑師。
亂絮飛花撲行路,正如東郭放船時。

Simplified

送杰上人归成都

锦城一别鬓成丝,今日山阴送杰师。
乱絮飞花扑行路,正如东郭放船时。

Pronunciation

sòng jié shàng rén guī chéng dū

jǐn chéng yī bié bìn chéng sī , jīn rì shān yīn sòng jié shī 。
luàn xù fēi huā pū xíng lù , zhèng rú dōng guō fàng chuán shí 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.