Traditional

送梁郎中赴吉州

遙想廬陵郡,還聽叔度歌。
舊官移上象,新令布中和。
看竹經霜少,聞猿帶雨多。
但愁征拜日,無奈借留何。

Simplified

送梁郎中赴吉州

遥想庐陵郡,还听叔度歌。
旧官移上象,新令布中和。
看竹经霜少,闻猿带雨多。
但愁征拜日,无奈借留何。

Pronunciation

sòng liáng láng zhōng fù jí zhōu

yáo xiǎng lú líng jùn , huán tīng shū dù gē 。
jiù guān yí shàng xiàng , xīn líng bù zhōng hé 。
kàn zhú jīng shuāng shǎo , wén yuán dài yǔ duō 。
dàn chóu zhēng bài rì , wú nài jiè liú hé 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.