Traditional

送靈澈上人還越中

禪客無心杖錫還,沃洲深處草堂閑。
身隨敝屨經殘雪,手綻寒衣入舊山。
獨向青溪依樹下,空留白日在人間。
那堪別後長相憶,雲木蒼蒼但閉關。

Simplified

送灵澈上人还越中

禅客无心杖锡还,沃洲深处草堂闲。
身随敝屦经残雪,手绽寒衣入旧山。
独向青溪依树下,空留白日在人间。
那堪别后长相忆,云木苍苍但闭关。

Pronunciation

sòng líng chè shàng rén huán yuè zhōng

chán kè wú xīn zhàng xī huán , wò zhōu shēn chǔ cǎo táng xián 。
shēn suí bì jù jīng cán xuě , shǒu zhàn hán yī rù jiù shān 。
dú xiàng qīng xī yī shù xià , kōng liú bái rì zài rén jiān 。
nà kān bié hòu cháng xiāng yì , yún mù cāng cāng dàn bì guān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.