Traditional

送王卿使君赴任蘇州,因思花迎新使感舊遊,

一別蘇州十八載,時光人事隨年改。
不論竹馬盡成人,亦恐桑田半為海。
鶯入故宮含意思,花迎新使生光彩。
為報江山風月知,至今白使君猶在。

Simplified

送王卿使君赴任苏州,因思花迎新使感旧游,

一别苏州十八载,时光人事随年改。
不论竹马尽成人,亦恐桑田半为海。
莺入故宫含意思,花迎新使生光彩。
为报江山风月知,至今白使君犹在。

Pronunciation

sòng wáng qīng shǐ jūn fù rèn sū zhōu , yīn sī huā yíng xīn shǐ gǎn jiù yóu ,

yī bié sū zhōu shí bā zài , shí guāng rén shì suí nián gǎi 。
bù lùn zhú mǎ jìn chéng rén , yì kǒng sāng tián bàn wéi hǎi 。
yīng rù gù gōng hán yì sī , huā yíng xīn shǐ shēng guāng cǎi 。
wéi bào jiāng shān fēng yuè zhī , zhì jīn bái shǐ jūn yóu zài 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.